Počúvajte audioknihy v našej aplikácii
Google Play
App Store

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Návštevou internetovej stránky Wisteriabooks.sk (ďalej len “Internetová stránka”) súhlasí návštevník so zásadami používania poskytovaných službieb.
 2. Realizovaním nákupu uzatvára návštevník so spoločnosťou WISTERIA BOOKS s.r.o. so sídlom Kosodrevinová 8, Bratislava, IČO 51184699 (ďalej iba “Prevádzkovateľ”) zmluvu, v ktorej súhlasí s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou a Zásadami ochrany osobných údajov.

II. Cookies

 1. Na prevádzku webových služieb používame tzv. cookies, web beacons, alebo podobné techniky. Cookies sú malé textové súbory uložené v internetovom prehliadači návštevníka, alebo mobilnom zariadení, ktoré umožňujú identifikovať zariadenie. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Niektoré cookies sú automaticky vymazané okamžite po zavretí prehliadač (tzv. session cookies). Ďalšie cookies zostávajú uchované v zariadení návštevníka, vďaka čomu sú zapamätané nastavenia stránok pre účely budúcej návštevy. Zabrániť ukladaniu cookies možno zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení.
 2. Required cookies (session, search) - tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich stránok a nemôžu byť vypnuté. Ide najmä o cookies, ktoré vás identifikujú pri prihlásení do používateľského účtu.
 3. Targeted cookies (analytics, ads) - tieto cookies sú nastavené našimi reklamnými partnermi a nástrojmi na sledovanie návštevnosti webstránok. Tieto cookies môžu byť používané tretími stranami, ktoré na ich základe vytvárajú profil záujmov návštevníkov a zobrazujú relevantné reklamy na iných internetových stránkach, alebo mobilných aplikáciách.
 4. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s cookies poskytujú stránky našich partnerov:

III. Webová analytika a štatistiky

 1. Na sledovanie návštevnosti našich stránok a správania sa používateľov používame službu Google Analytics, zabezpečovanú firmou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, United States. Google Analytics používa pre sledovanie návštevnosti našich stránok vlastné cookies (viď odsek II. Cookies, bod 3). Informácie o používaní našich stránok sú zvyčajne prenášané a ukladané na serveroch firmy Google mimo územia Európskej únie.

IV. Nákupy

 1. Návštevník pri nákupe prehlasuje, že údaje uvedené v objednávkovom formulári sú pravdivé, udeľuje súhlas s Obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov pre marketingové, administratívne a štatistické účely Prevádzkovateľa v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a so Zásadami ochrany osobných údajov.
 2. Potvrdením nákupu sa Návštevník stáva Zákazníkom.
 3. Pri nákupe môže Zákazník zvoliť, či chce od Prevádzkovateľa dostávať informačný e-mail s novinkami, súťažami, zľavami alebo inými marketingovými aktivitami. Rozhodnutie je možné kedykoľvek zmeniť odhlásením sa kliknutím na odkaz pre odhlásenie uvedený v päte každej e-mailovej správy, alebo zaslaním prázdnej e-mailovej správy na adresu odhlasenie@wisteriabooks.sk

V. Služby a Produkty

 1. Prevádzkovateľ na Internetovej stránke zverejňuje zoznam Produktov spolu s ukážkami zvukových nahrávok, aktuálnymi cenami, ilustračnými fotografiami, popismi, recenziami a s možnosťou nákupu Produktov (ďalej len "Služba"). Služba je verejne dostupná bez obmedzenia.
 2. Zákazník môže prostredníctvom systému Internetovej stránky (ďalej len “Systém”) zakúpiť Produkty vo forme zvukových súborov. Zákazník môže zakúpené Produkty kedykoľvek stiahnuť a uložiť ich na akékoľvek pamäťové médium, mobilné zariadenie alebo počítač a používať ich v súlade s Užívateľskou licenciou.
 3. Zákazník berie na vedomie, že fotografie pri Produktoch na Internetovej stránke sú iba ilustračné a nevypovedajú o skutočnom Produkte.
 4. Zákazník berie na vedomie, že Produkt je nehmotný, digitálny výrobok.
 5. Zákazník berie na vedomie, že Produkt nemusí byť doslovným prevedením literárneho textu do zvukovej podoby.

VI. Objednávky a nákup

 1. Zákazník objednáva Produkty cez Systém. Po prijatí objednávky je Zákazník presmerovaný na platobné rozhranie, kde vyberie jednu z ponúkaných platobných metód a potvrdí platbu.
 2. Pri bezhotovostnej platbe bankovým prevodom je Zákazník povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
 3. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na prevedenie takej platby, je Zákazník povinný niesť náklady na prevedenie takej platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe.
 4. Objednané Produkty sa stávajú pre Zákazníka disponibilnými po úspešnom dokončení platobnej transakcie, ktorá je oznámená Systému prevádzkovateľom platobného rozhrania. 
 5. Až do kladného potvrdenia platby nemá Zákazník právo k stiahnutiu Produktov zo Systému.
 6. Daňový doklad za zakúpené Produkty je Zákazníkovi odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu v elektronickej podobe.

VII. Ceny

 1. Všetky ceny na Internetovej stránke sú uvedené vrátane DPH.
 2. Vplyvom technickej chyby v Systéme môže dôjsť k zobrazeniu nákupnej ceny pri Produktoch, ktorých výška výrazne nezodpovedá obvyklej cene za takýto produkt na trhu. V takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Produkt za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Zákazníka a oznámi mu skutočnú nákupnú cenu daného Produktu a Zákazník má právo sa rozhodnúť, či Produkt za skutočnú nákupnú cenu príjme alebo nie.
 3. Súčasťou nákupnej ceny za Produkty nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Zákazník vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením nákupnej ceny za Produkty. Takéto náklady sú výhradne náklady Zákazníka.
 4. Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Zákazníkovi zľavu z ceny Produktu. Zľavy z ceny Produktu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

VIII. Zakúpené Produkty

 1. Zakúpením Produktov získava Zákazník disponibilné právo k Produktom a je povinný používať ich v súlade s Užívateľskou licenciou.
 2. Všetky zakúpené Produkty sú v okamihu predaja označené unikátnym podpisom tak, aby boli kedykoľvek priraditeľné k Zákazníkovi. Zákazník súhlasí s týmto označením a je si vedomý implikácie takého označenia. Zároveň súhlasí, že nebude robiť žiadne modifikácie alebo pokusy odstrániť z Produktu označenie.
 3. Zákazník nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať alebo sprístupniť Produkt tretím stranám. 
 4. Zákazník tiež nesmie modifikovať alebo používať Produkt spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s rozsahom poskytnutých práv. V prípade zistenia porušení týchto práv bude Prevádzkovateľ postupovať zákonom danými prostriedkami a dožadovať sa náhrad súvisiacich s porušením autorských práv.
 5. Všetok obsah Systému (ďalej len “Obsah”) je chránený medzinárodným licenčným a autorským právom a právami o ochrane značky. Majiteľom práv je Prevádzkovateľ a tretie strany poskytujúce Produkty, ku ktorým vlastnia licencie.
 6. Všetok užívateľsky pridaný Obsah do Systému (napr. recenzie, komentáre, hodnotenia) sa stávajú majetkom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má právo takýto Obsah ako celok, alebo jeho časť, neuverejniť alebo celkom odmietnuť. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na posudzovanie vhodnosti a relevancie užívateľsky pridaného Obsahu pre účely publikovania na Internetovej stránke.

IX. Zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za náhodné, nepriame alebo konzekventné škody spôsobené výpadkom, prerušením alebo nemožnosťou použitia Služieb voči Zákazníkom alebo tretím stranám.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené na internetových stránkach tretích strán, ktoré odkazujú na Internetovú stránku Prevádzkovateľa, alebo na ktoré odkazuje Internetová stránka Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Zákazníkom alebo tretím osobám v prípade výpadku alebo prerušenia poskytovanej Služby.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Službu bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníkom dočasne obmedziť alebo úplne zneprístupniť z dôvodu údržby, opravy alebo modernizácie.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy spôsobené Zákazníkom tretími stranami, napríklad poskytovateľovi internetových a telekomunikačných služieb alebo elektriny. Do tejto kategórie spadajú tiež poruchy spôsobené chybnou konfiguráciou na strane Zákazníka, počítačovými vírusmi alebo obmedzeniami, na ktoré Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv.
 6. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím osobných údajov Zákazníka, pokiaľ k ich strate alebo úniku došlo na strane Zákazníka.
 7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ak Zákazník nemôže použiť Produkt riadne určeným spôsobom (napríklad prehrať zvukový záznam) a ak je to spôsobené zastaralosťou alebo inou neschopnosťou technického alebo softvérového vybavenia zariadení, ktoré Zákazník používa.

X. Podpora

 1. Prevádzkovateľ sa snaží odpovedať na akúkoľvek pripomienku zaslanú Návštevníkom alebo Zákazníkom na e-mailovú adresu podpora@wisteriabooks.sk v pracovné dni do 24 hodín od jej zaslania.
 2. Prevádzkovateľ si rezervuje právo odmietnuť podporu v prípade zistenia, že Návštevník alebo Zákazník zneužíva alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje Systém.

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, využívaním služieb Prevádzkovateľa potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich identifikáciu návštevníka v zmysle prístupu k spoplatneným službám, použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so Zákazníkom (napr. reklamácia), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms).
 2. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 3. Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na poskytnutie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou služieb alebo produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v povinný informovať Zákazníka, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie služby a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od Zákazníka súhlas.
 5. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Zákazníka, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových a databázových súborov Zákazníka pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

XII. Ukončenie zmluvy

 1. Zákazník môže ukončiť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom zaslaním žiadosti o zrušenie zmluvy na e-mailovú adresu podpora@wisteriabooks.sk. Prevádzkovateľ následne pristúpi k zrušeniu poskytovaných Služieb s okamžitou platnosťou bez možnosti spätnej refundácie. 
 2. Zrušením Služieb zaniká Zákazníkovi možnosť prístupu do Systému, vrátane možnosti stiahnutia zakúpených Produktov.
 3. Prevádzkovateľ môže pristúpiť k vypovedaniu zmluvy so Zákazníkom v prípade nedodržiavania Obchodných podmienok alebo v prípade zistenia, že sa Zákazník pokúša získať prístup k Produktom a Službe Prevádzkovateľa nedovoleným alebo nezákonným spôsobom.
 4. V prípade zistenia, že sa Zákazník pokúša používať alebo používa Služby v rozpore s Podmienkami, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zablokovanie prístupu Zákazníkovi až do doby vyjasnenia podstaty problému. 
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie prístupu Zákazníkovi v prípade nespolupráce zo strany Zákazníka, pri vyšetrovaní takéhoto problému.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť obnovenie alebo získanie nového prístupu Zákazníkovi, ktorému bol prístup v minulosti zrušený.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť prístup Zákazníkovi v prípade zistenia, že Zákazník ponúkol podvodné údaje o svojej totožnosti. V takomto prípade stráca Zákazník akékoľvek práva k zakúpeným Produktom.

XIII. Reklamácia, výmeny a refundácia

 1. Vzhľadom k tomu, že Produkt je nehmotný, digitálny výrobok, nemôže Prevádzkovateľ refundovať platbu na základe nespokojnosti s jeho obsahom alebo prevedením. 
 2. V prípade, že Zákazník nie je z technických príčin schopný stiahnuť Produkt, za ktorý riadne zaplatil, Prevádzkovateľ vynaloží všetko úsilie, aby Produkt Zákazníkovi doručil alternatívnou cestou, napríklad prostredníctvom e-mailu. Zákazník musí o túto pomoc písomne požiadať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese podpora@wisteriabooks.sk.
 3. Ku každému Produktu poskytuje Prevádzkovateľ popis a ukážku v maximálnej možnej miere. Akékoľvek doplnenie týchto informácií môže Návštevník alebo Zákazník vyžiadať pred uskutočnením platby prostredníctvom dotazu zaslaného na e-mailovú adresu podpora@wisteriabooks.sk
 4. Všetky platobné transakcie sú konečné a Prevádzkovateľ neposkytuje výmenu Produktu. Zákazník je zodpovedný za uznanie týchto podmienok pred uskutočnením platby za Produkt.
 5. V prípade akejkoľvek reklamácie alebo nespokojnosti s Produktami musí Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa elektronicky na e-mailovej adrese podpora@wisteriabooks.sk. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 14 dní od ich obdržania.
 6. Prevádzkovateľ využíva možnosti mimosúdneho riešenia sťažností Zákazníkov. V prípade sťažností sa Zákazník môže bezplatne obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@wisteriabooks.sk. So sťažnosťou je možné sa obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Nové Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ich zverejnením na Internetovej stránke. 
 3. Zákazník je zodpovedný za kontrolu Obchodných podmienok a za uistenie sa o ich stálej akceptácii.
 4. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky.
 5. Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Zákazník môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. 
 6. Tieto Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
 7. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do účinnosti dňa 31. októbra 2021.